Misja szkoły - Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Misja szkoły


Jesteśmy nowoczesną szkołą wspierającą ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, przyjazną, dającą poczucie bezpieczeństwa, stwarzającą optymalne warunki do rozwoju intelektualnego.
Szkołą, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe.

Kierujemy się mottem: "Sapere aude. Odważ się być mądrym"
Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p.n.e.)

  

 

Wizja Szkoły

 

Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów ich rodziców i nauczycieli, opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku. Nadrzędnym naszym celem jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia: rozwijanie sfery intelektualnej, umiejętności praktycznego wykorzystywania tej wiedzy oraz przygotowanie do dokonywania odpowiednich wyborów życiowych.

 

Szkoła naszych marzeń to taka , w której :

 

- Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Nauczyciele kształtują również interdyscyplinarne umiejętności i kreują postawy twórcze.

 

- Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez twórczą atmosferę, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie.

- Szkoła wspiera swoich uczniów w przygotowaniu się do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie.

- Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

 

Jesteśmy szkołą, w której panuje miła, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi młodego człowieka.

 

Model Absolwenta

 

Nasz absolwent:

- posiada rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych;

- potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu;

- świadomie korzysta z dóbr kultury;

- dba o rozwój swojej osobowości i tożsamości;

- jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;

- rozwija zainteresowania, talenty i pasje;

- umie współpracować w grupie;

- umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć;

- jest przygotowany do studiowania lub podjęcia pracy zawodowej;